Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Jolanda Poppe – Connect

1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

 1. Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Jolanda Poppe – Connect haar diensten verleent.
 2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Jolanda Poppe – Connect heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Jolanda Poppe – Connect zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Jolanda Poppe – Connect.
 3. Jolanda Poppe – Connect is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 71963715
 4. Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

 

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Jolanda Poppe – Connect.
 2. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 3. Jolanda Poppe – Connect behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

3. OPDRACHTVERLENING

 1. Offertes van Jolanda Poppe – Connect zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan is Jolanda Poppe – Connect verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Jolanda Poppe – Connect het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door te Jolanda Poppe – Connect leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen
 2. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door, Jolanda Poppe – Connect en wel door het schriftelijk en/of per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.
 3. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door u Jolanda Poppe – Connect uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Jolanda Poppe – Connect condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door een Jolanda Poppe – Connect aanvang is gemaakt.

4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

 1. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Jolanda Poppe – Connect de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren.
 2. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.
  Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

5. INSPANNINGSVERPLICHTING

 1. Jolanda Poppe – Connect zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Jolanda Poppe – Connect niet garant staat voor het succes en slagen en slagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle trajectvoorstellen en offertes van Jolanda Poppe – Connect hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen.
  Jolanda Poppe – Connect is niet aan het trajectvoorstel gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt het trajectvoorstel binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Jolanda Poppe – Connect het recht het trajectvoorstel te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 2. Aanvaarding van een trajectvoorstel/offerte door een opdrachtgever zal schriftelijk en/of digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

7. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

 1. In de offerte van Jolanda Poppe – Connect wordt duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Jolanda Poppe – Connect in rekening zullen worden gebracht.

8. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Het honorarium van Jolanda Poppe – Connect en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Jolanda Poppe – Connect door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Het traject dient vooraf betaald te worden. Betaling in termijnen is mogelijk, na de eerste sessie volgt de betaling voor het eerste termijn.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
 3. Indien betaling achterwege blijft, kan de volgende afspraak door Jolanda Poppe – Connect worden uitgesteld, zonder dat Jolanda Poppe – Connect jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is in Jolanda Poppe – Connect dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
 4. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Jolanda Poppe – Connect schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door te Jolanda Poppe – Connect maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
 5. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan kan Jolanda Poppe – Connect het volledige bedrag op  eisen.

9. ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. Indien de opdracht, om redenen die niet aan toe te rekenen zijn, Jolanda Poppe – Connect door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Zonder afmelding van een afspraak of binnen minder dan 12 uur wordt 100% van het tarief in rekening gebracht

10. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

 1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
  2. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals begeleidingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

11. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
 2. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Jolanda Poppe – Connect recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
 3. Jolanda Poppe – Connect mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Dat houdt in dat Jolanda Poppe – Connect in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

12. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Jolanda Poppe – Connect is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Jolanda Poppe – Connect zaken en/of diensten.
 2. Daarnaast is Jolanda Poppe – Connect nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, Jolanda Poppe – Connect biedt slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

13. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

 1. Modellen, technieken,  en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Jolanda Poppe – Connect voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Jolanda Poppe – Connect.
 2. Datzelfde geldt ook voor de door u Jolanda Poppe – Connect uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Jolanda Poppe – Connect. Op alle door Jolanda Poppe – Connect ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

14. GEHEIMHOUDING

 1. Jolanda Poppe – Connect is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Jolanda Poppe – Connect houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

15. BIJZONDERE BEPALINGEN

 1. Jolanda Poppe – Connect houdt zich het recht voor om deelnemers van een training die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Jolanda Poppe – Connect.
 2. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
 3. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

 

back to top